Phylonieck verplicht zich in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot geheimhouding van het persoonlijk dossier en alle vertrouwelijke informatie die de client heeft verteld aan Phylonieck. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Uw persoonsgegevens sla ik digitaal op. Dit doe ik om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doe ik volgens het privacy en veiligheidsbeleid. U gaat met die opslag akkoord doordat u uw zorg door mijn praktijk laat uitvoeren.

Phylonieck gebruikt haar cliëntgegevens alleen voor:

Het verzetten van afspraken, informatie die voor de klant van belang kan zijn, informatief of financieel, persoonlijk contact, het versturen van uitnodigingen van Phylonieck.

Phylonieck gebruikt haar gegevens niet voor: Verkoop aan derden of het versturen van Spam

Phylonieck draagt er zorg voor dat:

Cliëntengegevens zorgvuldig,strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.
Cliëntgegevens, na het laatste contact met de klant, maximaal 5 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.
Op verzoek van de cliënt alle betreffende gegevens van deze cliënt onmiddellijk vernietigd zullen worden. 

De eigenaar van Phylonieck is de enige die deze gegevens kan inzien en gebruiken. 

Phylonieck zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een
rechterlijke uitspraak, Phylonieck verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.